Legislation material

 • Compilation of laws, resolutions and other legislative documents related to the 
 • Proposed amendments to the foreign investment law of Mongolia  
 • Foreign investment law of Mongolia (former)  
 • Infrastructure Minister’s order on regulations of radio wave exploring lisence, 
 • “Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөр  
 • Монгол улсын мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн 2010 он хүртэлх үзэл баримтлал  
 • Журам батлах тухай төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх ашиглах журам  
 • Зээлийн мэдээллийн сангийн журам 
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр  
 • Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах журам  
 • Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам 
 • Төрийн байгууллагын цахим мэдээллийн санг “үндэсний дата төв”  ҮТҮГТ шилжүүлэн байршуулах тухай  
 • Төрийн үйлчилгээний цахим системийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  
 • Төрийн байгууллагуудын цахим мэдээллийн санг ашиглах журам  
 • Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого _2017-2025  
 • Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам  
 • Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн дүрэм